Centrum transferu technologií

Podporujeme přenos znalostí a výsledků vědy do praxe

Naše služby

Poskytujeme odborné služby a podporu všem fakultám ČVUT v oblasti duševního vlastnictví a jeho komercializace.

Patentové středisko

Patentové středisko sjednocuje agendu ochrany duševního vlastnictví s cílem efektivnějšího fungování a úspěšnosti přenosu znalostí a výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Více informací

Komercializace

Využití duševního vlastnictví ČVUT v praxi neznamená pouze finanční přínos pro původce a univerzitu, ale také potvrzení významné pozice ČVUT jako instituce úzce propojující výuku, výzkum a využití výsledků vědy a výzkumu v praxi.

Více informací

Inkubátor ČVUT InQbay

InQbay je otevřený “co-workingový” prostor pro studenty, výzkumníky, začínající firmy a průmyslové partnery zaměřený nejen na oblast Deep Tech. Propojujeme teorii s praxí, invencí a nápady, akademický svět a komerční sféru.

Více informací

Transfer technologií

Je to jednodušší, než to na první pohled vypadá

Naši kolegové a odborníci na ochranu duševního vlastnictví a komercializaci vás provedou procesem transferu technologií od začátku do konce, od nápadu až po zajištění komercializace duševního vlastnictví.

Poskytujeme odborné služby a podporu všem fakultám, součástem a  původcům z ČVUT v oblasti správy, ochrany a využití duševního vlastnictví a jeho komercializace jak v České republice, tak i v zahraničí.

Úspěšné komercializace

Systém sběru a zpracování bezpečnostních dat

Komplexní software a metodika pro sběr a zpracování dat v letecké dopravě založený na využití ontologického a konceptuálního modelování.

Více informací

Systém pro správu znalostí o provozní bezpečnosti (Knowledge Management System) je založen na sběru a zpracování bezpečnostních dat využívající principy ontologického a konceptuálního modelování. Start-up AKAENE Partners, s.r.o. licencoval tento produkt (know-how), který vznikl jako mezifakultní spolupráce Fakulty elektrotechnické a Fakulty dopravní.

Jeho význam je zásadní při vyhodnocování a vytváření systémových opatření v rámci zvyšování bezpečnosti v letecké dopravě. Produkty výzkumu jsou využívány Úřadem pro civilní letectví České republiky, Letištěm Václava Havla Praha a Czech Airlines Technics.

Komercionalizace proběhla formou nevýhradní licence k užívání průmyslového vlastnictví s podílem ČVUT na zisku a na případném prodeji / investice do firmy. V současné době probíhá další spolupráce s ČVUT v rámci kooperativního výzkumu. Společnost AKAENE projevila zájem o uzavření další licenční smlouvy na software vzniklý v rámci kooperativního výzkumu.

Testování asfaltových směsí

Jednoosý smykový přístroj pro měření asfaltových směsí umožňuje vypočítat materiálové charakteristiky testované asfaltové směsi na základě deformace v běžném testovacím zařízení.

Více informací

Jednoosý smykový přístroj pro měření asfaltových směsí vznikl při studijním pobytu člena akademické obce Fakulty stavební na University of California a vzniklé duševní vlastnictví (patent) je v podílovém vlastnictví ČVUT a této university.

Přístroj umožňuje vypočítat materiálové charakteristiky testované asfaltové směsi na základě deformace v běžném testovacím zařízení.

Komercionalizace proběhla formou prodeje prototypu včetně podpory know-how univerzitě Waterloo v Kanadě. V současné době probíhají jednání o dalším prodeji a výrobě v několika dalších státech světa.

Mobilní bariéry

Mobilní balistický systém umožňuje rychlou výstavbu a přemísťování vysokoodolných bezpečnostních bariér použitelných v místech náhlých či dočasných bezpečnostních rizik.

Více informací

Mobilní balistický systém na bázi silikátového kompozitu, licencovaný společnosti MOB-Bars, s.r.o., vznikl na bázi kooperativního výzkumu s Fakultou stavební. Systém umožňuje rychlou výstavbu a přemísťování vysokoodolných bezpečnostních bariér použitelných v místech náhlých či dočasných bezpečnostních rizik.

Testování prototypů probíhá ve spolupráci s Policií a Armádou ČR. Mobilní bariéry již používá Policie ČR a ČEPS. Jsou také nasazovány Armádou ČR při cvičení ochrany kritické infrastruktury ČR. V současné době MOB-Bars expanduje do dalších zemí: JAR, Kolumbie, Turecko, Guinea Bissau, Burkina Faso atd.

Komercionalizace proběhla formou výhradní licence na další vývoj s podílem ČVUT na zisku v průběhu příštích tří let. Společnost MOB-Bars pokračuje ve výzkumné spolupráci s ČVUT, jehož výsledkem je vznik dalšího duševního vlastnictví, o jehož licencování má společnost zájem.

DBH Technologies

Rozprašovací sušárna a Způsob výroby nanostrukturovaných či mikrostrukturovaných materiálů a zařízení pro jejich výrobu

Více informací

Odbor pro transfer technologií podepsal dvě nové smlouvy se společností DBH Technologies s.r.o., byla založena skupinou vědců a inženýrů s rozsáhlými zkušenostmi s vývojem potravinářských technologií a aplikací. DBH současně investuje do vývoje a výroby vlastních procesních technologií, které mění způsob, jakým lidé přijímají výživové látky.

První licenční smlouva byla uzavřena na technologii „Rozprašovací sušárna“, která byla vyvinuta na základě interního projektu typu proof-of-concept Optimalizace zařízení pro sušení organických materiálů atomizací stlačeným oxidem uhličitým financovaného z programu TAČR Gama PP1 2015TB02010033. Sušička umožňuje sušení organických i anorganických materiálů s výstupem v podobě široké škály různých typů nanostrukturovaných nebo mikrostrukturovaných forem částicovitého či vláknitého typu, včetně různých kompozitních struktur.

Druhá licenční smlouva byla uzavřena na know-how „Způsob výroby nanostrukturovaných či mikrostrukturovaných materiálů a zařízení pro jejich výrobu“, který byl vyvinut na základě interního projektu typu proof-of-concept. Konkurenceschopné strojírenství pro lnovaSEED, reg. CZ.1.05/3.1.00/14.0305, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, v oblasti podpory 3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví.

Jsme rádi, že se nám podařilo uzavřít licenci nejen na vlastní technologii, ale i na doprovodné know-how. Tímto příkladem potvrzujeme naši dlouhodobou strategii, ve které klademe důraz na komercializaci nejen technologických řešení, ale i souvisejících znalostí získaných při vývoji. Společnost DBH dále spolupracuje s ČVUT na tvorbě dalších nových inovativních řešení a věříme, že tato spolupráce vyústí v licencování dalších řešení v budoucnu.

Naše projekty

CIPA

Mezinárodní program česko-izraelský akcelerátor přibližuje studentům co nejvíce již během studia praxi a reálné požadavky současného byznysu. Týmy studentů dvou technických univerzit, ČVUT v Praze a Technionu, pracují na řešení skutečných zadáních z průmyslu pod vedením zkušených odborníků v roli mentorů z komerční praxe. Program podporuje studenty v kreativitě, inovačním přístupu a v osvojování podnikatelských dovedností.

Více informací

OP VVV - Budovaní expertních kapacit transferu technologií na ČVUT

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje lidských zdrojů v odborných znalostech v Centru transferu technologií (CTT) na ČVUT. Dílčí cíle a aktivity reagují na problémové oblasti, které brání tomu, aby se CTT stalo respektovaným partnerem výzkumných pracovníků a zástupců průmyslu. Po skončení projektu bude ČVUT na špičce technologického transferu v Česku a výrazně si vylepší hodnocení v rámci mezinárodního srovnání.

Více informací

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2020

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Název investiční priority: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000650

Výše schválené podpory (v Kč): 33 119 136,98

Projekt Podpora expertních kapacit pro efektivní transfer technologií na ČVUT je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuálně

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000650 – Podpora expertních kapacit pro efektivní transfer na ČVUT je spolufinancován Evropskou unií.