Komercializace

Uvedení výsledků výzkumu do komerční praxe neznamená pouze finanční přínos pro výzkumné pracovníky a univerzitu, ale také potvrzení pozice ČVUT jako instituce úzce propojující výuku, výzkum a komerční praxi. U některých projektů financovaných z externích zdrojů je úspěšná komercializace dokonce podmínkou projektu.

 

Před zahájením procesu komercionalizace je potřeba si ujasnit následující okruhy otázek

1. Co přesně bude předmětem komercionalizace?

Například práva k užití patentu nebo užitného vzoru na určitém teritoriu, know-how či výsledky určitého projektu. Vždy je potřeba být schopen přesně popsat a vymezit předmět komercionalizace.

2. Ideální způsob komercionalizace daného řešení vzhledem k jeho charakteru

Například uzavření licenční smlouvy, převod práv duševního vlastnictví, založení nové firmy za účelem komerčního využití řešení. Každý jednotlivý případ je unikátní a je třeba pečlivě zvážit nejvhodnější formu uvedení výsledků do praxe, i například s ohledem na projektové podmínky.

a) v případě preference udělení licence:

Je třeba zodpovědět otázky, kdo by měl být licenční partner? (např. existující firma, která působí v oblasti předmětu licence, partner, který se podílel na výzkumném projektu apod.) nebo zda je znám případný partner a máme s ním již nějaký kontakt?

b) v případě preference založení nové firmy:

Je třeba zjistit, zda:

  • si chci založit vlastní firmu, která se bude zabývat uvedením výsledku do praxe na komerčním principu
  • chci, aby tato firma fungovala jako univerzitní spin-off včetně práv k užívání tohoto označení?
  • jsem schopen připravit a předložit jednoduchý, ale smysluplný business plán celého projektu?

V některých případech mají sami původci zájem založit vlastní společnost (start-up) a komercializovat duševní vlastnictví vlastními silami. I v tomto případě je odbor pro transfer technologií připraven pomoci převodu užívání duševního vlastnictví a ošetřit právní otázky z toho vyplývající.

Máme mnohaleté zkušenosti s komercializací výsledků vědy a výzkumu z fakult a součástí ČVUT, a to jak subjektům v ČR, tak i do zahraničí. Za účelem zakládání „pravých“ univerzitních spin-off firem založilo ČVUT v Praze 100% vlastní společnost ČVUT Tech s.r.o.. Ta může nabývat majetkové podílů ve firmách a zároveň udílet práva k používání označení „Start-up ČVUT“ a „Spin-off ČVUT“.

Jsme schopni pomoci i s prodejem licence výrobní společnosti nebo o formu spolupráce na dovývoji a ověření technologie, její standardizaci, poskytnutí know-how a/nebo služeb, případně jinou formu spolupráce mezi ČVUT a komerční sférou.

Jsme připraveni Vám pomoci s nalezením pro Vás té nejvhodnější cesty do komerční praxe! KONTAKTUJTE NÁS!

Rada pro komercializaci ČVUT v Praze

Rada pro komercializaci (RpK) je poradním orgánem rektora v záležitostech komercializace výsledků vědy a výzkumu ČVUT. RpK se schází ke schvalování a  posuzování případů vzniklých v rámci projektů. Jejími členy jsou zástupci různých součástí ČVUT a dále zástupci komerčních společností. Je tak zaručen vyvážený pohled jak z odborně-akademického, tak i prakticko-ekonomického hlediska. Statut Rady je upraven Příkazem rektora č. 8/2019.

Kontaktní osoba

JUDr. Ing. Jan Urban, Ph.D., LL.M.
jan.urban.2@cvut.cz.