Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje

Každý výsledek výzkumu a vývoje, který vytvořil zaměstnanec v pracovněprávním poměru, je tento zaměstnanec povinen podle § 9 zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích oznámit zaměstnavateli. Tato povinnost a upřesnění, jak ji splnit, je stanovena ve směrnici prorektora č. 2/2014 Postup při správě a využití duševního vlastnictví ČVUT.

 

Jedná se především o výsledky, které vedou k jejich ochraně (např. formou patentů, užitných nebo průmyslových vzorů), ale také know-how a výsledky, které se řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

Proces oznámení:

1. Zaměstnanec vyplní formulář Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje a zašle elektronicky na adresu transfer@cvut.cz.
2. V případě potřeby se může zaměstnanec obrátit na Ing. Hanu Winklerovou z odboru pro transfer technologií na +420 22435 3618.
3. U emailem odeslaného formuláře Oznámení o výsledku VaV potvrdí Ing. Hana Winklerová jeho správnost a požádá zaměstnance o zajištění příslušných podpisů. Oznámení podepisují všichni původci (včetně externích), vedoucí pracoviště ČVUT (typicky katedry) a proděkan pro VaV příslušné fakulty ČVUT (nebo ředitel v případě VŠ ústavu).
4. Podepsané oznámení doručí zaměstnanec k rukám Ing. Hany Winklerové.
5. Do tří měsíců ode dne doručení tohoto oznámení rozhodne zaměstnavatel (ČVUT) o uplatnění či neuplatnění majetkových práv a o svém rozhodnutí vyrozumí zaměstnance. V případě uplatnění majetkových práv (přijetí výsledku do správy) náleží všechna majetková práva zaměstnavateli (ČVUT), v případě nepřijetí náleží práva zaměstnanci.
6. Po oznámení obvykle následuje ochrana duševního vlastnictví (pokud je účelná) a komercializace.

Formulář Oznámení o výsledku výzkumu a vývoje

1. Průmyslové právo

Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví (docx)

Jedná se o výsledky, které spadají do těchto tří kategorií:

  • Vynález, tj. patent (ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích ve znění pozdějších novel)
  • Technické řešení, tj. užitný vzor (ve smyslu zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech), které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné)
  • Nový vzhled výrobku nebo jeho části vykazující individuální povahu, tj. průmyslový vzor (ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb. o průmyslových vzorech)

2. Autorské právo

Oznámení o vytvoření díla podle autorského zákona (docx)

Jedná se o výsledky dle zákona č. 121/2000 Sb., mezi které se řadí literární, umělecká a vědecká díla, včetně software či databáze.

3. Know-how

Oznámení o vytvoření know how (docx)

Soubor nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování jeho vlastníka, který je utajený, podstatný a identifikovatelný.