Centrum transferu technologií

Podporujeme přenos znalostí a výsledků vědy do praxe

Naše služby

Poskytujeme odborné služby a podporu všem fakultám ČVUT v oblasti duševního vlastnictví a jeho komercializace.

Patentové středisko

Patentové středisko sjednocuje agendu ochrany duševního vlastnictví s cílem efektivnějšího fungování a úspěšnosti přenosu znalostí a výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Více informací

Komercializace

Využití duševního vlastnictví ČVUT v praxi neznamená pouze finanční přínos pro původce a univerzitu, ale také potvrzení významné pozice ČVUT jako instituce úzce propojující výuku, výzkum a využití výsledků vědy a výzkumu v praxi.

Více informací

Inkubátor ČVUT InQbay

InQbay je otevřený “co-workingový” prostor pro studenty, výzkumníky, začínající firmy a průmyslové partnery zaměřený nejen na oblast Deep Tech. Propojujeme teorii s praxí, invencí a nápady, akademický svět a komerční sféru.

Více informací

Transfer technologií

Je to jednodušší, než to na první pohled vypadá

Naši kolegové a odborníci na ochranu duševního vlastnictví a komercializaci vás provedou procesem transferu technologií od začátku do konce, od nápadu až po zajištění komercializace duševního vlastnictví.

Poskytujeme odborné služby a podporu všem fakultám, součástem a  původcům z ČVUT v oblasti správy, ochrany a využití duševního vlastnictví a jeho komercializace jak v České republice, tak i v zahraničí.

Úspěšné komercializace

Systém sběru a zpracování bezpečnostních dat

Komplexní software a metodika pro sběr a zpracování dat v letecké dopravě založený na využití ontologického a konceptuálního modelování.

Více informací

Systém pro správu znalostí o provozní bezpečnosti (Knowledge Management System) je založen na sběru a zpracování bezpečnostních dat využívající principy ontologického a konceptuálního modelování. Start-up AKAENE Partners, s.r.o. licencoval tento produkt (know-how), který vznikl jako mezifakultní spolupráce Fakulty elektrotechnické a Fakulty dopravní.

Jeho význam je zásadní při vyhodnocování a vytváření systémových opatření v rámci zvyšování bezpečnosti v letecké dopravě. Produkty výzkumu jsou využívány Úřadem pro civilní letectví České republiky, Letištěm Václava Havla Praha a Czech Airlines Technics.

Komercionalizace proběhla formou nevýhradní licence k užívání průmyslového vlastnictví s podílem ČVUT na zisku a na případném prodeji / investice do firmy. V současné době probíhá další spolupráce s ČVUT v rámci kooperativního výzkumu. Společnost AKAENE projevila zájem o uzavření další licenční smlouvy na software vzniklý v rámci kooperativního výzkumu.

Testování asfaltových směsí

Jednoosý smykový přístroj pro měření asfaltových směsí umožňuje vypočítat materiálové charakteristiky testované asfaltové směsi na základě deformace v běžném testovacím zařízení.

Více informací

Jednoosý smykový přístroj pro měření asfaltových směsí vznikl při studijním pobytu člena akademické obce Fakulty stavební na University of California a vzniklé duševní vlastnictví (patent) je v podílovém vlastnictví ČVUT a této university.

Přístroj umožňuje vypočítat materiálové charakteristiky testované asfaltové směsi na základě deformace v běžném testovacím zařízení.

Komercionalizace proběhla formou prodeje prototypu včetně podpory know-how univerzitě Waterloo v Kanadě. V současné době probíhají jednání o dalším prodeji a výrobě v několika dalších státech světa.

Mobilní bariéry

Mobilní balistický systém umožňuje rychlou výstavbu a přemísťování vysokoodolných bezpečnostních bariér použitelných v místech náhlých či dočasných bezpečnostních rizik.

Více informací

Mobilní balistický systém na bázi silikátového kompozitu, licencovaný společnosti MOB-Bars, s.r.o., vznikl na bázi kooperativního výzkumu s Fakultou stavební. Systém umožňuje rychlou výstavbu a přemísťování vysokoodolných bezpečnostních bariér použitelných v místech náhlých či dočasných bezpečnostních rizik.

Testování prototypů probíhá ve spolupráci s Policií a Armádou ČR. Mobilní bariéry již používá Policie ČR a ČEPS. Jsou také nasazovány Armádou ČR při cvičení ochrany kritické infrastruktury ČR. V současné době MOB-Bars expanduje do dalších zemí: JAR, Kolumbie, Turecko, Guinea Bissau, Burkina Faso atd.

Komercionalizace proběhla formou výhradní licence na další vývoj s podílem ČVUT na zisku v průběhu příštích tří let. Společnost MOB-Bars pokračuje ve výzkumné spolupráci s ČVUT, jehož výsledkem je vznik dalšího duševního vlastnictví, o jehož licencování má společnost zájem.

DBH Technologies

Rozprašovací sušárna a Způsob výroby nanostrukturovaných či mikrostrukturovaných materiálů a zařízení pro jejich výrobu

Více informací

Odbor pro transfer technologií podepsal dvě nové smlouvy se společností DBH Technologies s.r.o., byla založena skupinou vědců a inženýrů s rozsáhlými zkušenostmi s vývojem potravinářských technologií a aplikací. DBH současně investuje do vývoje a výroby vlastních procesních technologií, které mění způsob, jakým lidé přijímají výživové látky.

První licenční smlouva byla uzavřena na technologii „Rozprašovací sušárna“, která byla vyvinuta na základě interního projektu typu proof-of-concept Optimalizace zařízení pro sušení organických materiálů atomizací stlačeným oxidem uhličitým financovaného z programu TAČR Gama PP1 2015TB02010033. Sušička umožňuje sušení organických i anorganických materiálů s výstupem v podobě široké škály různých typů nanostrukturovaných nebo mikrostrukturovaných forem částicovitého či vláknitého typu, včetně různých kompozitních struktur.

Druhá licenční smlouva byla uzavřena na know-how „Způsob výroby nanostrukturovaných či mikrostrukturovaných materiálů a zařízení pro jejich výrobu“, který byl vyvinut na základě interního projektu typu proof-of-concept. Konkurenceschopné strojírenství pro lnovaSEED, reg. CZ.1.05/3.1.00/14.0305, v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, v oblasti podpory 3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví.

Jsme rádi, že se nám podařilo uzavřít licenci nejen na vlastní technologii, ale i na doprovodné know-how. Tímto příkladem potvrzujeme naši dlouhodobou strategii, ve které klademe důraz na komercializaci nejen technologických řešení, ale i souvisejících znalostí získaných při vývoji. Společnost DBH dále spolupracuje s ČVUT na tvorbě dalších nových inovativních řešení a věříme, že tato spolupráce vyústí v licencování dalších řešení v budoucnu.

Naše projekty

CIPA

Mezinárodní program česko-izraelský akcelerátor přibližuje studentům co nejvíce již během studia praxi a reálné požadavky současného byznysu. Týmy studentů dvou technických univerzit, ČVUT v Praze a Technionu, pracují na řešení skutečných zadáních z průmyslu pod vedením zkušených odborníků v roli mentorů z komerční praxe. Program podporuje studenty v kreativitě, inovačním přístupu a v osvojování podnikatelských dovedností.

Více informací

OP VVV - Budovaní expertních kapacit transferu technologií na ČVUT

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje lidských zdrojů v odborných znalostech v Centru transferu technologií (CTT) na ČVUT. Dílčí cíle a aktivity reagují na problémové oblasti, které brání tomu, aby se CTT stalo respektovaným partnerem výzkumných pracovníků a zástupců průmyslu. Po skončení projektu bude ČVUT na špičce technologického transferu v Česku a výrazně si vylepší hodnocení v rámci mezinárodního srovnání.

Více informací

Datum zahájení projektu: 1. 2. 2017

Datum ukončení projektu: 31. 7. 2020

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Název investiční priority: Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000650

Výše schválené podpory (v Kč): 33 119 136,98

Projekt Podpora expertních kapacit pro efektivní transfer technologií na ČVUT je spolufinancován Evropskou unií.

Aktuálně

INSOM MARKETING EVENT

INSOM MARKETING EVENT

Využijte pozvánky projektu INSOM, který je inovativní podpůrnou sítí pro malé a střední podniky v oblasti online marketingu. Přijďte na akci INSOM MARKETING EVENT v pondělí 2. srpna 2021 od 10 hodin...

číst více

Projekt č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000650 – Podpora expertních kapacit pro efektivní transfer na ČVUT je spolufinancován Evropskou unií.